TCO-TC IRIS Huishuidelijk reglement


1. TERREINGEBRUIK

- Uitsluitend volgende personen mogen gebruik maken van de terreinen 

    o Aangesloten clubleden

    o Bij een andere club aangesloten leden die werden uitgenodigd als gast

    o Geregistreerde personen op Tennis Vlaanderen die betalen per reservatie 


2. RESERVATIE

- De terreinreservatie gebeurt online via het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen.

- Er mag enkel gereserveerd worden onder de naam van de spelers die effectief op het plein staat. Wanneer hier inbreuken op worden vastgesteld worden de spelers in kwestie 2 weken toegang ontzegt van de terreinen. 

- Een gereserveerd uur mag door andere spelers ingenomen worden indien 10 minuten na het aanvangsuur het terrein nog niet bezet is.

- Indien men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op het gereserveerd uur, gelieve tijdig de reservatie te annuleren, zodoende kunnen andere leden de reservatie overnemen.

- Jeugdspelers (-16j) kunnen enkel vóór 19u00 ’s avonds reserveren door de week.

- Tijdens de vakantiemaanden laat men vanaf 18u00 ’s avonds bij voorkeur de leden, die geen verlof hebben, reserveren.

- Het bestuur kan steeds één of meerdere terreinen reserveren voor de organisatie van activiteiten.

- Een gast kan maximaal 3 maal per jaar gratis uitgenodigd worden als gastspeler op onze club. Let op, deze gast dient hiervoor eerst geregistreerd te worden bij Tennis Vlaanderen. 


3. TERREINEN

- Elke speler is medeverantwoordelijk om de terreinen en de accommodatie in goede staat houden.

- Het slepen van het terrein is verplicht na elk speelmoment. De sleepnetten worden na gebruik terug opgehangen aan de voorziene haken.

- Het sproeien van het terrein alvorens het te betreden is verplicht bij droog weer. Eventueel wordt er een tweede maal gesproeid tijdens het gereserveerde uur of vóór het slepen van het terrein.

- Het volledige terrein wordt geveegd en/of gesproeid , dus niet enkel tussen de lijnen

- Afval (blikjes, flesjes, snoep, … ) wordt niet op het terrein achtergelaten, maar wordt gegooid in de daartoe voorziene vuilbakken.

- Elke beschadiging aan terrein of accommodatie wordt onmiddellijk aan het bestuur of in de kantine gemeld.


4. UITRUSTING & FAIRPLAY

- Iedere speler zorgt voor zijn eigen tennisuitrusting : kleding, racket, ballen.

- Iedere speler speelt uitsluitend met tennisschoenen. Ander schoeisel kan leiden tot zware beschadiging van de tennisterreinen en is absoluut verboden.

        o Outdoor: schoenen geschikt voor gravelbanen(vissengraatmotief).  

        o Indoor: Schoenen met een gladde zool (vb. vissengraatmotief).

- Tennisballen worden bij voorkeur gemerkt.

- Elk lid respecteert de tennisspelregels met inbegrip van fairplay en hoffelijkheid.


5. VERZEKERING

- Het bestuur zorgt voor de aansluiting van alle leden bij Tennis Vlaanderen waardoor alle leden verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen.

- Geregistreerde spelers, die geen lid zijn bij Tennis Vlaanderen en dus per reservatie betalen vallen, kunnen niet van deze verzekering genieten. 

- Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van bezittingen


6. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

- Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

- Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van  de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur.

- Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).

- In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.


Iedereen die zich bij TCO – TC IRIS inschrijft verklaart zich akkoord met dit reglement.